DRUŽSTEVNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY COOP PRODUKT SLOVENSKO COOP Jednota Slovensko SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV ZVÄZ POĽNOHOSPODÁRSKYCH DRUŽSTIEV A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ SR Kooperativa SKEN
ÚVOD HISTÓRIA STANOVY ORGÁNY ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE MÚZEUM CENA S.JURKOVIČA DOKUMENTY KONTAKTY

STANOVY DRUŽSTEVNEJ ÚNIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Úvodné ustanovenie

Stanovy Družstevnej únie Slovenskej republiky (ďalej len „Únia“), upravujú postavenie a činnosť Únie, základné úlohy Únie, vznik a zánik členstva v Únii, práva a povinnosti členských organizácií, orgány Únie a ich pôsobnosť, majetok a hospodárenie Únie, aparát Únie, zásady tvorby, použitia a správy fondov, majetkové dôsledky zániku Únie.

I. časť

Čl. 1
Postavenie a činnosť Únie

 1. Únia je dobrovoľným záujmovým združením právnických osôb s majetkovou  účasťou  zakladajúcich členských  organizácií na celom majetku, ktorej vznik a činnosť sa riadi  ustanoveniami  §§ 20f až 20i  Občianskeho zákonníka
 2. Únia ako záujmové združenie národných družstevných zväzov je právnickou  osobou. Je zapísané v registri záujmových združení právnických osôb podľa  ustanovenia § 20 i Občianskeho zákonníka
 3. Záujmové združenie má názov Družstevná únia Slovenskej republiky s používaním  skratky DÚ SR
 4. Sídlom Únie je Bratislava, Bajkalská 25, 827 18  Bratislava
 5. Únia združuje prevažne družstevné zväzy  (ďalej len „členské organizácie“) za účelom spoločnej ochrany ich záujmov
 6. Únia môže byť členom iného záujmového združenia a iných národných a medzinárodných organizácií, do ktorých vstupuje v záujme členských organizácií združenia a jeho potrieb a tieto môžu byť jej členmi
 7. Únia je nezávislá právnická osoba, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti

 

Čl. 2
Predmet činnosti a úlohy Únie

 1. Únia vykonáva činnosť, ktorá pre ňu vyplýva z týchto stanov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v záujme potrieb a záujmov jej členov. Svoj vplyv uplatňuje v zásadných záležitostiach ochrany a rozvoja družstevného hnutia na Slovensku
 2. Základné úlohy Únie sú zamerané na tieto oblasti:
  • medzinárodná spolupráca a nadnárodná komunikácia, zastupovanie členských organizácií v rámci zahraničných vzťahov, koordinácia účasti členských organizácií    v orgánoch Medzinárodného družstevného zväzu a pri zastupovaní voči partnerským organizáciám v zahraničí, prenášanie informácií a skúseností zahraničného družstevného hnutia, realizácia projektov a programov vzájomnej spolupráce, propagačná a publikačná činnosť,
  • propagácia slovenského družstevníctva na národnej a medzinárodnej úrovni,
  • zastupovanie záujmov a presadzovanie požiadaviek členských organizácií vo vzťahu k orgánom štátnej správy a samosprávy, ďalším organizáciám a inštitúciám pri príprave zásadných opatrení, legislatívnych a ďalších návrhov, týkajúcich sa družstevníctva,
  • podpora humanitných myšlienok a cieľov v družstevníctve,
  • majetková účasť v iných subjektoch, koordinácia výkonu práv a povinností  v subjektoch s majetkovou účasťou Únie a členských organizácií,
  • vytváranie a spravovanie fondov Únie, zriadených za účelom hospodárenia  s finančnými  prostriedkami Únie
 3. Únia nemôže zasahovať do činnosti jej členov
 4. Únia pri uplatňovaní úloh ochrany a rozvoja družstevného hnutia zásadne dodržiava princíp konsenzu svojich členov. V prípade rozdielneho názoru členov na riešenie  prierezovej záležitosti , Únia v tejto záležitosti nebude konať, čím nie je dotknuté právo jednotlivých členov Únie riešiť záležitosť odvetvovo a individuálne

 

II. časť
Vznik a zánik členstva v Únii

Čl. 3
Členstvo v Únii

 1. Zakladajúcimi členskými organizáciami Únie sú títo členovia:

  COOP PRODUKT SLOVENSKO (predtým názov Slovenský zväz výrobných družstiev), IČO 36029751, Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

  COOP Jednota Slovensko (predtým Slovenský zväz spotrebných družstiev), IČO 35697547, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava

  Slovenský zväz bytových družstiev, IČO 00177342, Palárikova 16, 812 60 Bratislava

  Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR (predtým Zväz poľnohospodárskych družstiev SR), IČO 00179035, Priemyselná 6, 824 94 Bratislava

 2. Členstvo v Únii je dobrovoľné
 3. Členmi Únie môžu byť len právnické osoby za podmienok určených týmito Stanovami

  

Čl. 4
Vznik členstva

 1. O vzniku členstva v Únii rozhoduje Valné zhromaždenie Únie na základe písomnej  prihlášky. K prihláške sa pripojuje zápis z ustanovujúcej schôdze, Stanovy,  doklad  o registrácii a  zloženie  volených   orgánov a   uznesenie   Valného   zhromaždenia  k schváleniu žiadosti o členstvo v Únii.
 2. Členstvo vzniká ku dňu uznesenia Valného zhromaždenia Únie o prijatí za člena Únie.


Čl. 5
Zánik členstva

 1. Členstvo v Únii zaniká:

  a) písomnou    výpoveďou     členskej    organizácie, doloženou    uznesením        Valného   zhromaždenia   členskej   organizácie  s rozhodnutím   o   ukončení    členstva    v  Únii. Výpovedná    lehota    je   3  mesiace    a    začína       plynúť   prvým    dňom    mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede.  Ročný príspevok sa v prípade výpovede členskou  organizáciou nevracia

  b) písomnou dohodou Únie a členských organizácií
 2. Členstvo v    Únii  zaniká   i   zánikom    členskej    organizácie    ku dňu jej zániku alebo jej
  vstupom do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu a reštrukturalizácie na majetok členskej organizácie, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
 3. Členská organizácia môže byť rozhodnutím Valného zhromaždenia vylúčená z Únie, ak   opätovne a napriek písomnému  upozorneniu predstavenstva, porušuje Stanovy Únie. Na porušenie Stanov Únie musí byť členská organizácia vopred písomne upozornená so stanovením 30 dňovej lehoty na odstránenie nedostatkov. Lehota začne plynúť dňom doručenia výzvy členskej organizácii. V prípade, ak členská organizácia tieto nedostatky v uvedenej lehote neodstráni, valné zhromaždenie môže rozhodnúť o jej vylúčení z Únie.
 4. Pri zániku členstva v Únii členská organizácia a Únia vysporiadajú vzájomné pohľadávky a záväzky do troch mesiacov po schválení účtovnej závierky za rok, v ktorom došlo k ukončeniu členstva

 

Čl. 6
Práva členských organizácií

Členské organizácie majú najmä tieto práva:

Čl. 7
Povinnosti členských organizácií

Členské organizácie majú najmä tieto povinnosti:

III. časť

Čl. 8
Orgány Únie

Činnosť Únie riadia a kontrolujú orgány Únie, ktorými sú:

Čl. 9
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Únie. Prerokúva a rozhoduje o záležitostiach uvedených v Stanovách
 2. Valné zhromaždenie najmä:
  • schvaľuje Stanovy Únie a    rokovací    poriadok   Valného   zhromaždenia   Únie, volebný poriadok Únie, ich zmeny a doplnky,
  • schvaľuje zriadenie a zrušenie fondov Únie, schvaľuje Štatúty fondov zriadených Úniou, ich zmeny a doplnky
  • prerokúva a schvaľuje správy predstavenstva a ostaných volených orgánov Únie,
  • rozhoduje o vzniku a zániku členstva v Únii
  • rozhoduje    o zlúčení, rozdelení,    splynutí   alebo zrušení    Únie a   o majetkovom vysporiadaní s  tým súvisiacim,
  • potvrdzuje zloženie Predstavenstva v zmysle delegovania jeho členov členskými organizáciami,
  • rozhoduje o kúpe a predaji dlhodobého hmotného a finančného majetku na návrh Predstavenstva,
  • schvaľuje jednotnú výšku príspevkov členských organizácií na činnosť Únie na   príslušný kalendárny rok, prípadne na dlhšie obdobie,
  • rozhoduje o zúčtovaní a rozdelení hospodárskeho výsledku Únie, v zmysle Stanov a o úhrade prípadnej straty
  • menuje a odvoláva výkonného riaditeľa Únie
  • schvaľuje rozpočet Únie
  • schvaľuje ročnú účtovnú závierku
 3. Valné zhromaždenie určuje počet delegátov každej členskej organizácie. Právo zúčastniť sa Valného zhromaždenia s hlasom rozhodujúcim majú delegáti z každej členskej  organizácie, pričom platí zásada:
  • každá zakladajúca členská organizácia má štyroch delegátov, ostatné  členské organizácie majú  jedného delegáta,
  • počet delegátov za každú zakladajúcu členskú organizáciu je rovnaký,
  • každý delegát má jeden   hlas, pokiaľ  nie   je súčasne zástupcom   neprítomného delegáta. V takom prípade má delegát na Valnom zhromaždení taký počet hlasov, koľko mandátov delegátov príslušnej členskej organizácie zastupuje (svoj mandát plus počet zastupovaných mandátov).
  • delegátmi Valného  zhromaždenia sú  vždy členovia  Predstavenstva a  Kontrolnej komisie Únie

 

Čl. 10

 1. Valné zhromaždenie zvoláva Predstavenstvo Únie najmenej jedenkrát ročne. Pozvánku s programom rokovania zasiela predseda Predstavenstva členským organizáciám najneskôr 30 dní pred konaním VZ. Členské organizácie oznámia najneskôr 15 dní pred konaním VZ na sekretariát DÚ SR mená delegátov. Materiály na rokovanie VZ posiela predseda Predstavenstva Únie delegátom členských organizácií najneskôr 10 kalendárnych dní pred konaním Valného  zhromaždenia
 2. Predstavenstvo Únie je povinné zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie na žiadosť Kontrolnej komisie alebo ak o to požiadajú aspoň dve zo zakladateľských členských  organizácií; v žiadosti musia byť uvedené  dôvody navrhovaného zvolania mimoriadneho Valného zhromaždenia spolu s návrhom jeho programu.
  Predstavenstvo musí v tomto prípade zvolať Valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
  V prípade, ak Predstavenstvo nesplnilo túto povinnosť, je povinná zvolať Valné zhromaždenie Kontrolná komisia.
 3. Mimoriadne Valné zhromaždenie môže z naliehavých dôvodov zvolať tiež Predstavenstvo Únie

 

Čl. 11

 1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov členských organizácií, ktorí majú právo hlasovať. Ak sa stanovený počet delegátov nezíde, musí sa zvolať náhradné Valné zhromaždenie s tým istým programom znova najneskôr do 30 dní, potom je uznášaniaschopnosť za akéhokoľvek počtu delegátov
 2. K platnosti uznesenia Valného zhromaždenia o schválení Stanov Únie a ich zmien, o zlúčení,  rozdelení, splynutí alebo zrušení Únie, je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny  hlasov všetkých delegátov členských organizácií. V ostatných prípadoch je k platnosti uznesenia Valného zhromaždenia potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov členských organizácií

Čl. 12
Predstavenstvo

 1. Predstavenstvo je výkonným a štatutárnym orgánom Únie. Tvoria ho štyria predsedovia, resp. štatutárni zástupcovia zakladateľských členských organizácií a po jednom štatutárnom zástupcovi, ktorý je delegovaný ďalšími členskými organizáciami.
 2. Predstavenstvo spomedzi svojich členov volí predsedu a podpredsedu Predstavenstva Únie na obdobie jedného kalendárneho roka
 3. Právny úkon, .ktorý robí Predstavenstvo, musí byť podpísaný predsedom a podpredsedom Predstavenstva alebo predsedom a ďalším členom Predstavenstva alebo podpredsedom a ďalším členom Predstavenstva v zmysle čl. 18, bod 2
 4. Predstavenstvo predkladá Valnému zhromaždeniu Únie návrh na rozdelenie výsledku  hospodárenia Únie v zmysle Stanov s návrhom na prídely do jednotlivých zriadených fondov.
 5. Predseda Kontrolnej komisie sa môže zúčastňovať na zasadnutiach Predstavenstva Únie.

Čl. 13

 1. Predstavenstvo Únie prerokúva záležitosti určené Stanovami a rozhoduje o nich, plní úlohy určené Valným zhromaždením, ktorému zodpovedá za svoju činnosť
 2. Predstavenstvo Únie
  • schvaľuje rokovací poriadok Predstavenstva Únie, jeho zmeny a doplnky,
  • schvaľuje a zrušuje ďalšie normy, o ktorých rozhodne Predstavenstvo Únie,  ich zmeny a doplnky,
  • prerokúva a schvaľuje  iniciatívne návrhy  opatrení a zákonných úprav, týkajúcich  sa družstevníctva, pokiaľ majú byť predložené do vlády SR, prípadne Národnej  rady    SR
  • schvaľuje   stanoviská  a   pripomienky k návrhom zákonov a ďalším všeobecne záväzným predpisom, k návrhom ekonomických opatrení, týkajúcich sa  družstevníctva, 
  • schvaľuje dohody uzatvárané so zahraničnými partnermi na úrovni Únie,
  • prerokúva  účasť  Únie   a   členských organizácií na   činnosti  Medzinárodného družstevného   zväzu a  jeho špecializovaných organizácií,
  • prerokúva  návrhy na ďalšiu spoluprácu   s   inými  nadnárodnými družstevnými organizáciami   a   ďalšími   zahraničnými   subjektmi,  na  ktorých sa spoločne   podieľa niekoľko členských organizácií,
  • schvaľuje čerpanie fondov zriadených Úniou a spôsob použitia zostatku pri zrušení fondu, pokiaľ štatúty zriadených fondov neustanovujú inak,
  • predkladá návrh na založenie, či   zrušenie samostatných   podnikateľských  subjektov Únie na účasť v iných tuzemských alebo zahraničných subjektoch,
  • predkladá návrh  na nákup a  predaj nehnuteľností  a cenných  papierov na schválenie Valnému zhromaždeniu Únie,
  • prerokúva a schvaľuje správy o činnosti Predstavenstva,
  • rozhoduje o pracovnoprávnych vzťahoch Únie
  • predkladá Valnému   zhromaždeniu  Únie ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie výsledku  hospodárenia  (zisku) Únie v zmysle Stanov s  návrhom  na prídely  do  jednotlivých zriadených   fondov, resp.  návrh na zúčtovanie prípadnej straty, resp. návrh na úhradu a zúčtovanie prípadnej straty
  • personálne zmeny  a kompetencie  všeobecne je  možné vykonávať  len  na  základe predbežného  prerokovania návrhov v Predstavenstvách členov
  • predkladá Valnému zhromaždeniu ÚNIE správu o činnosti predstavenstva a správu o čerpaní rozpočtu ÚNIE<
  • schvaľuje Smernicu pre ekonomické riadenie ÚNIE

 

Čl. 14

 1. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za tri mesiace. Zvoláva ho a jeho zasadnutie riadi predseda (v prípade jeho neprítomnosti podpredseda) Predstavenstva, ktorý je povinný zvolať Predstavenstvo aj v tom prípade, ak o to písomne požiadajú aspoň dvaja jeho členovia  alebo Kontrolná komisia. V takom prípade sa musí zasadnutie Predstavenstva konať najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
 2. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na   prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
 3. V mene Predstavenstva koná predseda Predstavenstva Únie a počas jeho neprítomnosti podpredseda Predstavenstva, resp. iný poverený člen Predstavenstva
 4. Rokovania Predstavenstva sa zúčastňuje predseda Kontrolnej komisie Únie, resp. v čase jeho neprítomnosti poverený člen Kontrolnej komisie Únie 

Čl. 15
Kontrolná komisia

 1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom Únie. Je oprávnená kontrolovať:
  • dodržiavanie Stanov,
  • plnenie uznesení orgánov Únie,
  • tvorbu a čerpanie rozpočtu
  • čerpanie zriadených fondov Únie
 2. Zodpovedá sa Valnému zhromaždeniu, ktorému predkladá správy o svojej  činnosti  vrátane správ o výsledkoch kontroly hospodárenia Únie
 3. Právo delegovať jedného zástupcu do Kontrolnej komisie majú zakladajúce členské organizácie, ktoré majú právo tiež ho odvolať. Predsedu a podpredsedu Kontrolnej komisie volí a odvoláva spomedzi svojich členov Kontrolná komisia na obdobie jedného roka

Čl. 16

 1. Kontrolná komisia rokuje podľa potreby, najmenej však jedenkrát  za tri mesiace;   zvoláva ju a rokovanie riadi predseda (podpredseda) komisie
 2. Kontrolná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.  Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
 3. Závery  Kontrolnej  komisie  prerokúva  Predstavenstvo  na  svojom  najbližšom  zasadaní.

 

Čl. 17
Predseda Predstavenstva

 1. Predseda Predstavenstva je predstaviteľom Únie vo vzťahu k republikovým, štátnym a iným orgánom, ostatným subjektom, voči medzinárodnému družstevnému zväzu a iným zahraničným organizáciám
 2. Predseda Predstavenstva rozhoduje vo všetkých záležitostiach Únie, pokiaľ  nie sú vyhradené Stanovami inému orgánu Únie. Ako štatutárny zástupca Únie rokuje v jej mene vo všetkých veciach
 3. Predseda Predstavenstva zvoláva a riadi rokovanie Predstavenstva, zabezpečuje plnenie jeho uznesení a v zmysle nich riadi činnosť Únie
 4. Predseda Predstavenstva  najmä:
   a) uplatňuje stanoviská a návrhy za Úniu navonok,
   b) zabezpečuje realizáciu uznesení Valného zhromaždenia a Predstavenstva   Únie,
   c) vykonáva úkony, ktoré mu prislúchajú zo Stanov Únie.
 5. Predsedu Predstavenstva volí Predstavenstvo Únie spomedzi predsedov, resp. štatutárnych zástupcov, zakladajúcich členských organizácií na obdobie jedného roka. Funkcia predsedu Predstavenstva Únie  je neuvoľnená. Funkčné obdobie Predstavenstva obvykle začína a končí schválením  ročných výsledkov hospodárenia Valným zhromaždením
 6. V prípade, ak funkčné obdobie predsedu Predstavenstva skončí v priebehu jednoročného funkčného obdobia, na ktoré bol Predstavenstvom Únie zvolený v súvislosti so skončením funkčného obdobia predsedu členskej organizácie, nastupuje na uvoľnenú funkciu podpredseda Predstavenstva a zároveň Predstavenstvo zvolí nového podpredsedu Predstavenstva Únie
 7. V prípade odchodu predsedu, resp. štatutárneho zástupcu, zakladajúcej členskej organizácie nevykonávajúceho funkciu predsedu Predstavenstva, poradie neprepadá
 8. Zo závažných dôvodov môže Predstavenstvo v bode 6. a 7. rozhodnúť inak.

Čl. 18
Podpredseda Predstavenstva

 1. Podpredsedu Predstavenstva zvolí spomedzi zakladajúcich členov Predstavenstvo Únie na dobu jedného roka, pričom sa uplatní jednoročné striedanie vo funkcii podpredsedu Predstavenstva spomedzi predsedov, resp. štatutárnych zástupcov, zakladajúcich členských organizácií. Funkcia podpredsedu Predstavenstva je neuvoľnená.
 2. Podpredseda Predstavenstva zastupuje predsedu Predstavenstva počas jeho neprítomnosti, v plnom rozsahu jeho právomocí

 

Čl. 19
Spoločné ustanovenie o orgánoch Únie

 1. Orgány Únie rokujú a rozhodujú  kolektívne na  zasadnutiach, na ktoré musia  byť  pozvaní všetci  ich členovia. Predsedu, resp. štatutárneho zástupcu,  zakladajúcej  členskej  organizácie  podľa Čl. 3 ods. 1,  môže na rokovaniach Predstavenstva zastupovať jeho podpredseda, resp. štatutárny zástupca.
 2. Rokovanie a rozhodovanie orgánov Únie upravujú podrobne rokovacie poriadky. Každý delegát Valného zhromaždenia, člen Predstavenstva alebo Kontrolnej komisie, má pri rozhodovaní jeden hlas , pokiaľ  nie   je súčasne zástupcom   neprítomného  delegáta VZ. V takom prípade má delegát na Valnom zhromaždení taký počet hlasov, koľko mandátov delegátov príslušnej členskej organizácie zastupuje (svoj mandát   plus počet zastupovaných mandátov).
 3. Členstvo v Predstavenstve a Kontrolnej komisii Únie je navzájom nezlučiteľné
 4. Funkciu predsedu Predstavenstva a predsedu Kontrolnej komisie Únie nie je možné súbežne vykonávať v jednom funkčnom období zástupcami z tej istej členskej organizácie
 5. Predsedovia členských organizácií využívajú komunikáciu na zosúlaďovanie záujmov, zámerov a požiadaviek všetkých členov
 6. V prípade, že členská organizácia ani na základe písomnej výzvy Predstavenstva neuhradí celú výšku členského príspevku v lehote dodatočne určenej v tejto výzve, pozastavuje sa právo zástupcov tejto členskej organizácie hlasovať v orgánoch Únie a to až do zaplatenia príspevku.

 

IV. časť

Čl. 20
Majetok a hospodárenie Únie

 1. Majetok Únie bol vytvorený vkladom  majetkových podielov členských družstevných organizácií na majetku Družstevní unie ČSFR na základe dohody o vložení vkladu. Majetok únie je súhrn majetkových hodnôt (vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt), ktoré slúžia, alebo sú určené, na činnosť Únie. Majetok únie tvorí hmotný, nehmotný a finančný majetok. Majetok nadobudnutý z výnosov z vloženého majetku a z činnosti Únie sa stáva majetkom Únie. V prípade zániku Únie s právnym nástupníctvom sa majetok Únie stane majetkom právneho nástupcu.
 2. Únia ako právnická osoba hospodári samostatne s vlastným majetkom, nadobúda práva a zaväzuje sa a zodpovedá svojím majetkom za plnenie svojich povinností. Členská organizácia nezodpovedá za plnenie povinností Únie a Únia nezodpovedá za plnenie povinností členských organizácií.
 3. Podiel členov na majetku Únie je v % nasledovný:

  * CPS                       38,3
  * CJS                       38,3
  * SZBD                    19,2
  * ZPD a OS SR           4,2
 4. Hospodárenie Únie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito Stanovami schválenými Valným zhromaždením Únie
 5. Únia hospodári podľa svojho rozpočtu na príslušný kalendárny rok, ktorý schvaľuje valné zhromaždenia Únie. Jej potreby a činnosť sa hradia z príspevkov členských organizácií, príjmov od právnických osôb založených či spolu založených Úniou a z ďalších zdrojov.
 6. V období od 1. januára príslušného roka až do schválenia rozpočtu hospodári Únia podľa rozpočtového provizória, t.j. na úrovni rozpočtu predchádzajúceho roka.
 7. Rozpočet Únie je vzhľadom k charakteru činnosti Únie (nezisková činnosť) zostavený v zásade ako vyrovnaný. Celková výška príjmov sa rovná celkovému objemu rozpočtovaných výdavkov. Z hospodárenia s rozpočtom môže vzniknúť prebytok (zisk) alebo strata.
 8. Každá zakladajúca členská organizácia Únie má právo na podiel zo zisku, ktorý určí valné zhromaždenie na rozdelenie medzi zakladajúce členské organizácie Únie. Právo na podiel zo zisku nevzniká zakladajúcej členskej organizácii Únie za kalendárny rok, v ktorom nesplnila svoje splatné záväzky voči Únii. Zisk sa delí medzi zakladajúce členské organizácie Únie podľa ich podielu na majetku Únie v zmysle čl. 20, bod 3, Stanov DÚ SR. Zakladateľská členská organizácia, ktorej členstvo v rozhodnom roku trvalo len časť roka, má právo len na pomernú časť zisku.
  Na úhrade straty sa zakladajúce členské organizácie ÚNIE podieľajú podľa výšky ich podielu na majetku Únie. Zúčtovanie straty je možné realizovať na ťarchu fondov Únie tvorených zo zisku.
 9. Výšku príspevkov jednotlivých členských organizácií na úhradu nákladov činnosti Únie a spôsob jej výpočtu stanovuje Valné zhromaždenie Únie v zmysle článku 9, odst. 2, písm. h na návrh Predstavenstva Únie
 10. Únia zo svojho rozpočtu hradí členské príspevky Medzinárodnému družstevnému zväzu a ďalším subjektom vo výške a spôsobom podľa Stanov  uznesení orgánov týchto organizácií.
 11. V prípade zrušenia Únie sa vykoná likvidácia podľa uznesenia Valného zhromaždenia, ktoré taktiež rozhodne o naložení s likvidačným zostatkom tak, že najskôr vykoná vysporiadanie majetkových vkladov a zvyšok likvidačného zostatku sa rozdelí pomerom  podielu členov na majetku Únie (Čl. 20, ods.3) medzi členské organizácie, ktorých členstvo zaniklo spolu so zrušením Únie


V. časť
Bežná činnosť Únie

Čl. 21

 1. Pre plnenie činnosti Únie Predstavenstvo ÚNIE schvaľuje organizačný poriadok Únie.
 2. Bežnú činnosť Únie riadi výkonný riaditeľ, menovaný a odvolávaný Valným zhromaždením Únie. Za výkon svojej funkcie zodpovedá Predstavenstvu Únie, ktoré je  povinné pri neplnení si jeho povinností dať návrh na jeho odvolanie. Pracovný pomer výkonného riaditeľa sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce.  
 3. Výkonný riaditeľ najmä:
  • organizuje   a zabezpečuje plnenie úloh, súvisiacich s  prípravou rokovania predstavenstva a bežné plnenie úloh z jeho rokovania,
  • v súlade s uznesením Predstavenstva  organizuje prípravu  Valného zhromaždenia Únie, v spolupráci s členskými organizáciami,
  • organizuje prípravu zásadných rokovaní predsedu (podpredsedu) predstavenstva s tuzemskými a zahraničnými orgánmi a organizáciami,
  • je zodpovedný za realizáciu pracovnoprávnych vzťahov,
  • má právo rozhodovať o nákupe hnuteľných vecí v nadobúdacej hodnote do 1 000,- €,
  • zabezpečuje bankové operácie, zabezpečujúce bežnú činnosť Únie a tiež bankové operácie na základe rozhodnutia Predstavenstva Únie,
  • zabezpečuje akcie celodružstevného významu podľa rozhodnutia Predstavenstva Únie
  • zodpovedá za bežnú činnosť Únie, za spracovanie ročnej účtovnej závierky, daňové a odvodové povinnosti Únie
 4. Výkonný riaditeľ je oprávnený konať v rozsahu určenom Organizačným poriadkom Únie.
  Pracovníci Únie sú voči nej v pracovnoprávnom vzťahu v zmysle všeobecne platných
  právnych predpisov.

Čl. 22

Konanie v mene Únie upravuje Organizačný poriadok Únie, ktorý schvaľuje Valné   zhromaždenie  Únie.

VI. časť

Čl. 23
Prechodné a záverečné ustanovenia

Únia sa zruší, ak klesne počet členských organizácií tak, že členom Únie by zostala  len jedna členská zakladajúca organizácia

Čl. 24

 1. Zrušujú sa Stanovy, ktoré boli schválené Valným zhromaždením Družstevnej únie  Slovenskej republiky dňa 15. 5. 2012, vrátane zmien a doplnkov.
 2. Tieto Stanovy boli schválené mimoriadnym Valným zhromaždením Družstevnej únie Slovenskej  republiky dňa  30. 11. 2015, kedy nadobúdajú účinnosť.


 
Ing. Gabriel Csollár
predseda Predstavenstva
Družstevná únia SR
Ing. Iveta Chmelová
podpredsedníčka Predstavenstva
Družstevná únia SR
 
Družstevná Únia Slovenskej Republiky

Bajkalská 1496/25
827 18 Bratislava
Slovenská Republika

Copyright © DÚ SR, 2014-2016. Všetky práva vyhradené.    Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok