DRUŽSTEVNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY COOP PRODUKT SLOVENSKO COOP Jednota Slovensko SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV ZVÄZ POĽNOHOSPODÁRSKYCH DRUŽSTIEV A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ SR Kooperativa SKEN
ÚVOD HISTÓRIA STANOVY ORGÁNY ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE MÚZEUM CENA S.JURKOVIČA DOKUMENTY KONTAKTY

ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE

DRUŽSTEVNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY COOP PRODUKT SLOVENSKO COOP Jednota Slovensko SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV ZVÄZ POĽNOHOSPODÁRSKYCH DRUŽSTIEV A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ SRKooperativa
COOP PRODUKT SLOVENSKO

COOP PRODUKT SLOVENSKO
Mliekarenská 10,
824 92 Bratislava 26

Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka CPS


telefón: 02 / 53412336
fax: 02 / 53412412

e-mail: office@cpscoop.sk
www:  www.cpscoop.sk
COOP PRODUKT SLOVENSKO (CPS) je záujmovým združením výrobných a iných družstiev. Vzniklo v roku 1953 a v súčasnosti združuje cca 100 členských družstiev. 

Ťažisko práce orientuje do metodickej, koordinačnej a informačnej oblasti. Metodicky pomáha členským družstvám a usmerňuje ich v ekonomickej, legislatívnej, právnej oblasti, vo financovaní, v otázkach daňových, mzdových, účtovníctve a v štatistike, v oblasti štandardizácie a certifikácie. Participuje na tvorbe rôznych projektov na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.
Pomáha družstvám riešiť problémy súvisiace so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím. Organizuje vzdelávacie aktivity pre členov, rozvoj športovej a rekreačnej činnosti.

CPS je nezisková organizácia, ktorej činnosť je financovaná z príspevkov členských družstiev a z vlastnej činnosti . 

CPS združuje družstvá s rôznorodou výrobnou činnosťou a činnosťou v oblasti poskytovania služieb .Vykonáva pre ne akvizíciu, sprostredkovateľský a informačný servis v rôznych odboroch, koordinuje účasť družstiev na kontraktoch, veľtrhoch a výstavách doma i v zahraničí.

CPS úzko spolupracuje s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom školstva, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícii a obchodu, Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania, ale aj s vysokými školami, najmä s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Dlhodobé sú i jeho zahraničné vzťahy. CPS sa zúčastňuje na práci Medzinárodného družstevného zväzu v medzinárodnej organizácii pre priemyselné, remeselnícke, službové a výrobné družstvá (CICOPA). Svoje poslanie tiež uplatňuje v európskej konfederácii výrobných a sociálnych družstiev a participatívnych podnikov krajín Európskej únie (CECOP). Zástupca CPS reprezentuje záujmy slovenského družstevníctva v Správnej rade Cooperatives Europe, vrcholovej družstevnej organizácie v Európe, združujúcej Európske družstevné federácie a sektory.
COOP JEDNOTA SLOVENSKO

COOP JEDNOTA SLOVENSKO
Bajkalská 1496/25,
827 18 Bratislava 212

Ing. Gabriel Csollár
predseda CJS


telefón: 02 / 53414289
fax: 02 / 53414132

e-mail: info@coop.sk
www:  www.coop.sk
Začiatok existencie spotrebných družstiev sa datuje od roku 1869, kedy slovenský vzdelanec Samuel Ormis založil v Revúcej prvé spotrebné družstvo na Slovensku s názvom Potravný spolok.

Ďalšie svojpomocné spolky a družstvá vznikali na družstevných princípoch dobrovoľnosti, vzájomnosti, samosprávy, spoločného vlastníctva a demokracie. Neskôr vznikol Slovenský zväz spotrebných družstiev, ktorého členmi sa stali spotrebné družstvá JEDNOTA.

Zlúčením Slovenského zväzu spotrebných družstiev, družstvo s COOP CENTRUM, a.s. dňa 18. 12. 2001 vznikla nová organizácia s obchodným menom COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, ktorá v súčasnosti združuje 34 spotrebných družstiev.

V zahraničných vzťahoch úzko spolupracuje s členskými krajinami Medzinárodného družstevného zväzu v medzinárodnej organizácii spotrebných družstiev (ICCO). COOP Jednota Slovensko je tiež pridruženým členom v EURO-COOPe.
SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV

SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV
Palárikova 16,
812 60 Bratislava

Ing. Vojtech Molnár
predseda SZBD


telefón: 02 / 43291821, 02 / 43336905
fax: 02 / 43420628

e-mail: szbd@nextra.sk
www:  www.szbd.sk
Od roku 1918, kedy sa datuje vznik bytových družstiev, prešlo bytové družstevníctvo rôznymi vývojovými štádiami. V roku 1968 vznikol Slovenský zväz bytových družstiev, ktorý sa postupne pretransformoval na záujmové združenie.

Jeho členmi je v súčasnosti 109 bytových družstiev. Činnosť zväzu je financovaná z príjmov z vlastnej činnosti a majetku SZBD, ako i z príspevkov členských organizácií. Odborné útvary zväzu metodicky pomáhajú členským organizáciám v právnej, technickej i ekonomickej oblasti, organizujú a zabezpečujú odborné vzdelávanie funkcionárov a vedúcich pracovníkov družstiev.

SZBD aktívne spolupracuje s vládou Slovenskej republiky a prierezovými ministerstvami. Prostredníctvom členstva v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR zastupuje záujmy svojich členov na tripartitných rokovaniach v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR.

Zväz má svoje zastúpenie aj v Medzinárodnom družstevnom zväze - v medzinárodnej organizácii bytových družstiev (ICHO), je aktívnym členom CECODHAS-u (Európskeho výboru pre sociálne bývanie).
ZVÄZ POĽNOHOSPODÁRSKYCH DRUŽSTIEV A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ SR

ZVÄZ POĽNOHOSPODÁRSKYCH DRUŽSTIEV A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ SR
Priemyselná 6,
824 94 Bratislava 2

Ing. Milan Mišánik
predseda ZPD a OS SR


telefón: 02 / 53415514
fax : 02 / 53414544

e-mail: zpd@stonline.sk
www:  www.zpd.sk
Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR je dobrovoľná, nezávislá a samosprávna organizácia združujúca 600 poľnohospodárskych družstiev a 50 obchodných spoločností.

Zväz poskytuje svojim členom legislatívne, právne, ekonomické, poradenské, vzdelávacie, sprostredkovateľské a iné služby.

Obhajuje záujmy členských družstiev pri formovaní agrárneho programu, mechanizmov a nástrojov hospodárskej politiky v agrokomplexe. Zastupuje svojich členov pri rokovaniach s vládou SR v rámci Rady sociálnej a hospodárskej dohody, v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR a v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore.

ZPDaOS SR rozvíja svoje aktivity aj na medzinárodnej úrovni - je členom Medzinárodného družstevného zväzu - medzinárodnej organizácie poľnohospodárskych družstiev (ICAO), EUROMONTANA, spolupracuje s COPA, COGECA a ďalšími organizáciami.
KOOPERATIVA

KOOPERATIVA
Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava 1

Ing. Vladimír Bakeš
generálny riaditeľ Kooperativy


telefón: 02 / 57299201
fax: 02 / 57299199

e-mail: info@koop.sk
www:  www.kooperativa.sk
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. bola založená koncom roka 1990 ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku. Jej majoritným akcionárom sa stala jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku Wiener Städtische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft.

Na základe tejto skutočnosti sa KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. začlenila do silnej európskej poisťovacej skupiny Wiener Städtische a finančnej skupiny Bank Austria Credianstalt. V roku 1996 sa v tom čase ešte Družstevná poisťovňa KOOPERATIVA, a.s. stala členskou organizáciou Družstevnej únie SR.

Kvalitné služby v oblasti poistenia osôb, poistenia majetku a zodpovednosti za škodu, poistenia na cesty a pobyt v zahraničí klientom poskytuje KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. prostredníctvom rozvinutej obchodnej siete tvorenej prezídiom, 8 agentúrami, 30 kanceláriami, miestami obchodného zastúpenia, sieťou reprezentantov v obciach nad 3 000 obyvateľov a sieťou sprostredkovateľov.


Družstevná Únia Slovenskej Republiky

Bajkalská 1496/25
827 18 Bratislava
Slovenská Republika

Copyright © DÚ SR, 2014-2016. Všetky práva vyhradené.    Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok