DRUŽSTEVNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY COOP PRODUKT SLOVENSKO COOP Jednota Slovensko SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV ZVÄZ POĽNOHOSPODÁRSKYCH DRUŽSTIEV A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ SR Kooperativa SKEN
ÚVOD HISTÓRIA STANOVY ORGÁNY ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE MÚZEUM CENA S.JURKOVIČA DOKUMENTY KONTAKTY
Družstevná únia Slovenskej republiky je dobrovoľné záujmové združenie družstevných zväzov založené za účelom spoločnej ochrany ich záujmov. Je členskou organizáciou Medzinárodného družstevného zväzu ICA a Cooperatives Europe so sídlom v Bruseli.
viac o DUSR

AKTUALITY A NOVINKY

220. výročie narodenia Samuela Jurkoviča

Družstevná únia SR bola spoluorganizátorom slávnostného podujatia pri príležitosti 220. výročia narodenia Samuela Jurkoviča, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. februára 2016 v rodisku zakladateľa prvého družstva na slovensku v Brezovej pod Bradlom.
viac informácií >>

170 rokov družstevného hnutia na Slovensku

Dňa 14.mája 2015 usporiadala Družstevná únia Slovenskej republiky (DÚ SR) v Bratislave konferenciu s názvom Samuel Jurkovič - 170 rokov družstevného hnutia na Slovensku.
viac informácií >>

Online platforma „Rozvoj družstiev“ je aktívna

15. mája 2014 bola spustená nová online platforma „Rozvoj družstiev“. Táto webstránka zobrazuje medzinárodné rozvojové projekty, ktoré sú realizované európskymi družstevnými organizáciami po celom svete.
viac informácií >>

Manifest Cooperatives Europe

Družstevné politické priority pri príležitosti volieb do Európskeho parlamentu Cooperatives Europe vytvárajú rozmanitú ekonomiku, pomáhajú zakladať nové družstevné spoločnosti a vytvárajú nové pracovné príležitosti.
viac informácií >>

ZOZNAM PODUJATÍ

Domáce

7. júna 2018

XXVII. zasadnutie Valného zhromaždenia DÚ SR
Odovzdávanie Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča

16. - 19. augusta 2018

25. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO


Zahraničné

16. - 18. mája 2018

Valné zhromaždenie Cooperatives Europe, Helsingør, Dánsko
viac informácií >>

Príhovor predsedu Predstavenstva DÚ SR, Ing. Milana Mišánika

Vážené dámy, vážení páni,
Ing. Milan Mišánik tak ako každý z nás v pravidelných intervaloch  bilancuje svoje malé či veľké úspechy, ale aj neúspechy, tak aj Družstevná únia hodnotila na Valnom zhromaždení v júni 2017 predchádzajúce obdobie. Môžeme konštatovať, že rok 2016 bol rokom konsolidovaným, v ktorom sa v plnej miere prejavili prijaté opatrenia z predchádzajúcich rokov.

Úvodom chcem zdôrazniť, že družstevné hnutie  na Slovensku považuje rok 2017 za dôležitý aj z toho hľadiska, že Družstevná únia SR, spolu so svojimi členskými organizáciami: Zväzom poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR, Slovenským zväzom bytových družstiev, COOP Jednotou Slovensko, COOP PRODUKTom SLOVENSKO a Kooperativou, poisťovňou a.s. si v budúcom roku pripomenie 25. výročie od svojho vzniku.

Pre každú družstevnú organizáciu, nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni je dôležité, aby využila všetky možnosti  na prezentovanie a propagáciu družstevnej formy podnikania a zvýraznenie hodnôt a princípov družstevného hnutia.

Je dôležité, aby slovenský družstevný systém prezentoval verejnosti svoju životaschopnosť. Touto cestou apelujem na predstaviteľov jednotlivých členských organizácií DÚ SR, aby využili každú možnosť a príležitosť prezentovať družstevné hnutie  tak, aby sme právom mohli spoločne konštatovať, že predstavujeme model podnikania, ktorý má   svoje opodstatnenie a významné zastúpenie  v ekonomicko-spoločenskej štruktúre Slovenska.
Životaschopnosť jednotlivých družstevných podnikov budeme prezentovať, a široká verejnosť môže oceniť družstevné výrobky, na pripravovanom 24. ročníku medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstave COOPEXPO, ktorá sa uskutoční v dňoch 17. – 20. 8. 2017  v rámci 44. ročníka  medzinárodnej výstavy Agrokomplex v Nitre. Srdečne Vás všetkých pozývam do pavilónu M3.

Nesmieme popri tom zabúdať ani na bežný, každodenný život a na riešenie operatívnych úloh vychádzajúcich z potrieb a nárokov jednotlivých členských organizácií DÚ SR.  Predstavenstvo Družstevnej únie SR musí pokračovať v nastúpenej línii  a zamerať svoju činnosť tak , aby existencia Družstevnej únie SR prinášala svojim členom efekt pri maximálnom využití jej  ekonomického a  personálneho  potenciálu aj v nasledujúcom období.  Pri stanovovaní priorít musia členské organizácie prihliadať na skutočnosť, že každá z našich členských organizácií je nielen družstevnou organizáciou vytvorenou na základe existujúcich hodnôt a princípov, ale súčasne aj ekonomicky činným subjektom so špecifickými podmienkami. Predstavenstvo musí brať na zreteľ  aj individuálne záujmy a potreby členských organizácií tak, aby vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom verejnej správy a samosprávy,  nepresadzovalo záujmy, ktoré by nejakým spôsobom mohli poškodiť  ostatné členské organizácie DÚ SR. 

Na medzinárodnej úrovni sa bude DÚ SR spolu s členskými organizáciami snažiť  o dôstojnú reprezentáciu a hájenie záujmov svojich členov aktívnou účasťou na činnosti najvyšších orgánov Medzinárodného družstevného zväzu a Cooperatives Europe a prípadnou účasťou na zmysluplných medzinárodných projektoch. Rozvíjať bude historicky dobré kontakty s okolitými národnými družstevnými zoskupeniami. 

Z hľadiska interného fungovania Družstevnej únie  SR bude Predstavenstvo DÚ SR dôsledne prihliadať na lepšiu komunikáciu a informovanosť  medzi členskými organizáciami. Zvláštnu pozornosť bude venovať  zefektívneniu procesov organizácie práce a hospodárneho využívania prostriedkov DÚ SR.

Vážené dámy, vážení páni, milí družstevní priatelia, poprajme si spoločne veľa energie, entuziazmu a empatie pri napĺňaní poslania Družstevnej únie.


Ing. Milan Mišánik
predseda Predstavenstva
Družstevnej únie SR

Družstevná Únia Slovenskej Republiky

Bajkalská 25
827 18 Bratislava
Slovenská Republika

Copyright © DÚ SR, 2014-2016. Všetky práva vyhradené.    Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok